EU Projects
EU Projects
Image
Image

Názov projektu:
AUTOMATIZÁCIA SLADOVÝCH SÍL

 

Kód projektu: 313031F567 

 

Operačný program Výskum a inovácie
Výzva: 
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

 

Termín realizácie: 12/2017 -  09/2018

Zazmluvnená výška NFP: 197 600,00 Eur

Miestom realizácie projektu je výrobná budova vo vlastníctve žiadateľa v Trnave.

 

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšiť konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť spoločnosti prostredníctvom inovácie produkčného procesu spoločnosti.

 

Čiastkové ciele na dosiahnutie hlavného cieľa projektu:

• pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou výrobného procesu,

• zavedením inovatívnych technológií znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,

• inováciou výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia,

• zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

 

Hlavná aktivita projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľov bola určená ako "Rozvoj existujúceho MSP" a jej úlohou bolo inovovať výrobný proces v spoločnosti LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. - proces naskladňovania a vyskladňovania síl a bola realizovaná prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie - Automatizácia sladových síl.

 

Realizáciou hlavnej aktivity dosiahla spoločnosť naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov:

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 2 FTE

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín - 1 FTE

Počet inovovaných procesov – 1

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty - 1

 

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho.fondu regonálneho rozvoja.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk
Webové sídlo: ÚV SR: 
www.partnerskadohoda.gov.sk 

Information

 
Lycos Malt s.r.o.
Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
Slovak Republic
IČO: 35782803
DIČ: 2020277545
IČ DPH: SK2020277545

Contact
 
Tel.:  +421 33 5907011
         +421 33 5907026

Cell: +421 905 475 038
Fax:  +421 33 5513 797

mail: info@lycos-malt.sk

 
             

 

 

 

Offcanvas