EU Projects
EU Project
Image
Image

Názov projektu:
DIVERZIFIKÁCIA VÝROBY V SPOLOČNOSTI LYCOS MALT S.R.O.

Kód projektu: 313012C699

Operačný program Výskum a inovácie
Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách


Termín realizácie: 02/2017 - 01/2018
Zazmluvnená výška NFP: 623 535,50 Eur
Miestom realizácie projektu je výrobná budova vo vlastníctve žiadateľa v Trnave.

Hlavný cieľ projektu: 
Inováciou produktu a rozšírením produktového portfólia prispieť k ďalšiemu rozvoju konkurencieschopnosti spoločnosti, upevneniu postavenia na trhu v strednej Európe a k rozvoju expanzie na svetové trhy.

Čiastkové ciele na dosiahnutie hlavného cieľa projektu:
- pomocou obstarania inovatívnych technológií dosiahnuť inováciu produktu,
- diverzifikovať výrobu na produkty, ktoré v súčasnosti spoločnosť neprodukuje,
- diverzifikovať výrobu na produkty, ktoré v súčasnosti na slovenskom trhu nie sú vyrábané,
- pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k efektívnej výrobe so zvýšenou pridanou hodnotou inovovaných produktov.

S ohľadom na dosiahnutie cieľov bola určená ako hlavná aktivita projektu: “Ostatné inovačné opatrenia”, s úmyslom diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali - slady so špecifickými vlastnosťami a slady špeciálne, vďaka ktorej boli naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

• Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 1 
• Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky ,ktoré sú pre trh nové: 1
• Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 1
• Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 10
• Počet produktov, ktoré sú pre trh nové: 4

Realizácia hlavnej aktivity projektu pozostávajúca z inovácie produktov bola realizovaná obstaraním inovatívnej technológie hvozdenia - jednolieskového hvozdu s rekuperátorom.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho.fondu regonálneho rozvoja.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk
Webové sídlo: ÚV SR: 
www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Information

 
Lycos Malt s.r.o.
Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
Slovak Republic
IČO: 35782803
DIČ: 2020277545
IČ DPH: SK2020277545

Contact
 
Tel.:  +421 33 5907011
         +421 33 5907026

Cell: +421 905 475 038
Fax:  +421 33 5513 797

mail: info@lycos-malt.sk

 
             

 

 

 

Offcanvas